fbpx

Audio

Namavalis Other Stotras   Chinmaya Slokanjali Level 1 Download Slokanjali_Level_I.zip
 1. Opening Prayers
 2. Daily Prayers
 3. Gayatri Mantrah
 4. Ganesha Stavah
 5. Siva Prarthana
 6. Sri Gurustotram
 7. Mahalaksmyashtakam
 8. Chinmaya Arati
 9. Closing Prayers
 10. Janma Dina Gita
 11. Chinmaya Mission Pledge-English
Level 2 Download Slokanjali_Level_2.zip
 1. Sankatanashana Ganesa stotram
 2. Guru Parampara
 3. Sarasvati stotram
 4. Saradastotram
 5. Sri Krishnashtakam
 6. Sriramastotram
 7. Siva Panchaksharastotram
 8. Lingashtakam
 9. Dasavatarastotram
 10. Ramayana arati
 11. Prarthana Gitam
Level 3 Download Slokanjali_Level_3.zip
 1. Ganesa Pancharatnam
 2. Shiva shadaksharastotram
 3. Guru dhyanam
 4. Guru padukastotram
 5. Sriramayana vandanam
 6. Hanuman Chalisa
 7. Gita dhyanam
 8. Madhurashtakam
 9. Krtajnatajnapanam
 10. Ganesa arati
 11. Srikrishna arati
Level 4
 1. Tapovanashadkam
 2. Siva manasa puja
 3. Gangastotram
 4. Namaramayanam
 5. Sriramastuti
 6. Hanumannamaskarah
 7. Bilvashtakam
 8. Acyutashtakam
 9. Chapter 12 Gita
 10. Rama arati
 11. Chinmaya pratijna
Level 5
 1. Totakashtakam
 2. Rama raksha stotram
 3. Dvadasa jyotirlingastotram
 4. Matrustavanam
 5. Chinmaya namamrta stotram
 6. Shishyanushasanam
 7. Chapter 15 Gita
 8. Vaidika arati
 9. Bhagavadgita arati
 10. Nutana Varsha Gita
 11. Dikshantakala gitam